Bejegening

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de klant zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welk in de praktijk werkten De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

De werkwijze voor de behandeling van de klant wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de klant dit onmiddellijk aan te geven.

Indien erdoor bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de klant dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De behandelend fysiotherapeut kan in overleg met de klant beoordelen of de klant behandeld kan worden.

Als een klant er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor de eerste afspraak aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en klant aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de klant gevraagd worden.

De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de klant respectvol te gedragen. Informaliteit, die niet gewenst is, wordt achterwege gelaten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn wordt in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet. Indien nodig wordt de behandeling beëindigd.

Besproken onderwerpen met de klant blijven vertrouwelijk en worden niet met derden besproken.

Indien u van mening bent dat Fysio.com niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.