Privacy verklaring

Fysio.com is een gezondheidsconcept waarin wij als fysiotherapeuten samenwerken met podotherapeuten, osteopaten en diëtisten aan de verbetering van de kwaliteit van leven van haar klanten. Naast het behandelinge, trainen en begeleiden wij mensen, zodat zij in staat zijn om de kwaliteit van hun leven te bepalen en in te richten naar hun eigen wens.

Bij het gebruik van onze diensten registreren wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen dan kunt u ons bereiken op:

Telefonisch 020 7529451

E-mail          info@fysio.com                 

Post             Beethovenstraat 101a, 1077 HW Amsterdam

Persoonsgegevens
Bij het gebruik maken van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De volgende persoonsgegevens kunnen bij ons geregistreerd worden. Welke er opgenomen worden in ons systeem hangt af van de dienst die u bij ons afneemt.

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • BSN (en verzekeringsgegevens);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Identificatiegegevens (bijv. nummer paspoort, identificatiebewijs, verblijfsvergunning);
 • Verwijsdatum;
 • Naam van uw huisarts/verwijzer;
 • Bij de intake noteren wij gegevens betreffende uw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF, onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, behandelplan,
 • Tijdens de behandeling worden van iedere sessie dagjournalen geschreven, verslag gelegd van evaluaties en er worden rapportages geschreven;

Doeleinden

Wij verwerken deze gegevens met als doel u optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Om u te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw hulpvraag, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw gezondheid. Daarnaast zijn wij als zorgverleners verplicht een dossier op te bouwen in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verstrekking aan derden
Wij werken met verschillende organisaties samen zoals onze vakvereniging het Keurmerk Fysiotherapie, de Landelijke Database Kwaliteit (voor het meten van de effectiviteit van de fysiotherapie en onze praktijk), Qualiview als bedrijf die voor ons de klanttevredenheid meet en de verwijzers met wie wij samenwerken.

De Landelijke Database Kwaliteit verwerkt alleen de volgende gegevens (niet persoonsgebonden) om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de fysiotherapie:

 • Datum waarop u behandeld bent;
 • Prestatiecode van de behandeling;
 • Diagnosecode waarop gedeclareerd wordt;
 • Contactreden;
 • Fysiotherapeutische diagnose;
 • Het hoofddoel;
 • Datum eindevaluatie;
 • Mate van behalen doelen;
 • Geboortejaar;
 • Geslacht;
 • Meetinstrumenten en datum dat deze zijn afgenomen;
 • Duur van de functioneringsproblemen;
 • Beloop van de functioneringsproblemen;
 • Verwacht herstel;
 • Nevenpathologie indien aanwezig;
 • Recidief indien van toepassing;
 • Reden einde zorg.

Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u automatisch een klanttevredenheidsenquête. Waarvan wij u vriendelijk vragen deze in te vullen zodat wij onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Deze enquête verloopt geanonimiseerd en de vragen zijn niet te relateren aan uw persoonsgegevens.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw persoonsgegevens zullen gedurende de verplichte minimale bewaartermijn van 15 jaar bewaard worden tenzij u anders aangeeft. Gedurende deze periode zullen wij werken met systemen die voldoen aan de wet- en regelgeving en NEN7510.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens en (para)medisch dossier in te zien. Wij geven u direct inzage of kunnen een kopie voor u maken. U heeft recht op het corrigeren en verwijderen van gegevens als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.   

U heeft het recht om de gegeven toestemming voor registratie van uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan bij Sigrid de Vries, sigrid@fysio.com

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.