Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Fysio.com streeft altijd naar een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding. Er bestaat een kans dat er steekproefsgewijs controles plaatsvinden waarbij u (geanonimiseerd) getrokken kan worden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dient u dit aan te geven aan uw behandelaar.

Wanneer u ervoor kiest bij ons behandeld te worden, kiest u er automatisch voor akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, de bejegening, privacy- en klachtenregeling. Deze zijn te vinden op onze website: www.fysio.com. Indien u deze op papier wilt kunnen wij de documenten voor u uitprinten.

Tarieven

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wilt u weten hoe u vergoed bent? Dan kunt u zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Indien u geen vergoeding krijgt vanuit uw zorgverzekeraar, zijn de behandelingen voor eigen rekening.

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkregelement geldend tussen u als klant en de fysiotherapeut.
  • De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.
  • De behandelingen dient u direct na de behandelingen af te rekenen per pin, wij accepteren helaas geen contant geld.
  • Indien de betaling door bijzondere omstandigheden per nota betaald dient te worden, geschiedt dit binnen 7 dagen na de factuurdatum te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 

  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de klant. 


Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw persoonlijke gegevens en doen er dan ook alles aan om deze veilig te verwerken. U vindt onze privacyverklaring op www.fysio.com en deze is verkrijgbaar in de praktijk.  

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens (incl. ID-bewijs), uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.
 De eerste afspraak is een intake. Dit zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. De intake bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. We streven ernaar altijd direct te behandelen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw eigen behandeldossier.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurd zijn wij genoodzaakt om de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Overname
Tijdens afwezigheid of vakantie zal een van onze collega’s de behandeling overnemen. Dit om de therapie optimaal te kunnen continueren. Wij zullen u hier, indien mogelijk, altijd van tevoren van op de hoogte stellen. Indien u bezwaar heeft tegen behandeling door een collega kan u dat bij uw behandelaar aangeven.

Hygiëne
Het dragen van sportkleding en binnen- of zaalschoenen is verplicht in de oefenzaal.
Verder verwachten wij van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Wij stellen kluisjes ter beschikking om uw spullen in op te bergen.

Klacht
Heeft u een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop wij met u omgaan? Wij verzoeken u dan om dit aan ons kenbaar te maken. Dit om tot een goede oplossing te komen met betrekking tot de klacht en voor de verbetering van onze kwalitei